• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1395/10/18
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 4 اصفهان
  • محدوده: هشت بهشت شرقی
  • آدرس: اصفهان، هشت بهشت شرقی، کوی 14، کوی ابراهیم جعفری
  • تعداد طبقه: 7
  • تعداد واحد: 7
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
اصفهان، هشت بهشت شرقی، کوی 14، کوی ابراهیم جعفری
خصوصیات ساختمان
آدرس:
اصفهان، هشت بهشت شرقی، کوی 14، کوی ابراهیم جعفری
تعداد واحد:
7
منطقه شهرداری:
منطقه 4 اصفهان
تعداد طبقه:
7
نام صاحب ملک:
نعمت الهی
موبایل صاحب ملک:
9135696027
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/18
تصویر:
متراژ
400
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
هشت بهشت شرقی