• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/06/23
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 13 اصفهان
  • محدوده: شهرک ولیعصر
  • آدرس: کوی ولی عصر خیابان عرفان کوچه 12
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 3
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
کوی ولی عصر خیابان عرفان کوچه 12 کد 42 ، پروژه های کوی ولی عصر ، پروژه های خیابان عرفان ، ساختمان های منطقه ولی عصر ، پروژه های منطقه 13
خصوصیات ساختمان
آدرس:
کوی ولی عصر خیابان عرفان کوچه 12
تعداد واحد:
3
منطقه شهرداری:
منطقه 13 اصفهان
تعداد طبقه:
3
طول جغرافیایی:
32.617209
عرض جغرافیایی:
51.620026
نام صاحب ملک:
آقای امانی
موبایل صاحب ملک:
9133030162
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/23
تصویر:
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
شهرک ولیعصر