اطلاعات ساختمان های در حال ساخت

اطلاعات ساختمان های در حال ساخت شامل : نام و شماره تماس کارفرما ، آدرس ، کروکی ، تعداد طبقات و واحد تصویر و مرحله ای از ساخت و ساز که در پروژه در آن قرار دارد طبقات و واحد تصویر و مرحله ای از ساخت و ساز که. . .